Voorwaarden

Voorwaarden begeleidingstraject

  • Als een gesprek door omstandigheden niet door kan gaan dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden, anders worden de kosten in rekening gebracht.
  • Mocht de begeleider tijdens het begeleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de begeleider vallen, dan zal de begeleider de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
  • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de begeleider en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • Het begeleidingstraject zal uiterst confidentieel worden behandeld. Voorzover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voorzover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van cliënt en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het begeleidingstraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de cliënt.
  • In geval van een klacht of geschil: Klachten- en geschillenregeling Van Dixhoorn Vereniging

Download de folder!